Hakkımızda

Bölümün İlgi Alanı ve Amaçları

Her öğreti alanının akademik işlevleri, tanımlanmış bir toplumsal gereksinme ile ilişkilidir. ÇE-Eİ disiplininin varlık nedenini oluşturan toplumsal gereksinme, sosyal sorunları kontrol altına almak üzere, sosyal risklerin ve sosyal sorunların belirlenmesi, incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Bölümün öznesi çalışma yaşamındaki insan ve özel olarak ücretli çalışanlardır. Ücretli çalışanların aileleri ile birlikte, yurttaş, seçmen ve tüketici olarak toplumun geniş çoğunluğunu oluşturduğu dikkate alındığında, bölümün ilgi alanına giren sorunların toplumsal ve akademik önemi açıklık kazanır. Bu özne belirlemesine bağlı olarak, ÇE-Eİ disiplininin inceleme alanlarının başında istihdam ve işsizlik, çalışma ortamı ve koşulları, iş güvenliği-çalışan sağlığı, ücretler, verimlilik, sendikalar, yoksulluk, gelir dağılımı sorunları, çalışma yaşamını ilgilendiren mevzuat ve başta eğitim, sağlık, sosyal güvenlik olmak üzere sosyal haklar gelir. Emek piyasasına girişte karşılaşılan güçlükler, özellikle bu piyasaya yeni girecek gençlerin mesleğe ve işe doğru yönlendirilmesi, insan kaynağının korunması, yerinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ve çalışanların piyasadan geçici veya sürekli ayrılma aşamasındaki sosyal amaçlı düzenlemeler, bölümün birincil ilgi alanındadır. Kadın, çocuk ve engelli çalışanların özel profillerinden kaynaklanan sorunlar ve gereksinmeler de, öğreti alanının kapsamı içindedir.

Küreselleşme ile ortaya çıkan hızlı, çok boyutlu ve köklü sosyo- ekonomik değişim ve dönüşüm, bu süreçte ağırlaşan eski sosyal sorunlar ve gündeme gelen yeni sosyal sorunlar, öğreti alanımızda gerek bilgi üretiminin gerekse uzman insan gücü yetiştirmenin önemini artırmıştır.

Bölümde Verilen Eğitimin İçeriği

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, öncelikle çalışma yaşamını ve ilişkilerini, sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinin sağladığı bilgi birikiminden de yararlanarak, bölüme özgü amaç sistemleri çerçevesinde incelemektedir. Buna bağlı olarak da programda bu doğrultuda eğitim- öğretim ve uzmanlık bilgisi verilmektedir.

Eğitim programlarının ilk iki yılında ağırlıkla, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin diğer bölümlerinde de verilen, sosyal bilimler alanının genel ve ortak dersleri yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılların müfredat programlarında ise, sosyal politika tarihi, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikaların ekonomik ve toplumsal işlevleri ve tarihi, iş hukuku ve sosyal güvenlik, sivil toplum örgütlerinin yapısı ve işlevleri, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut politikaları, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, uluslararası sosyal politika gibi uzmanlık alanına özgü dersler yer almaktadır. Ayrıca, bu bölüm, sosyoloji ve hukukun analitik yöntemlerini kullanarak çalışma yaşamı, sosyal güvenlik, sendikacılık ve toplu pazarlık alanlarında araştırma ve öğretim üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları 

  1. Çalışma yaşamı ve endüstri ilişkileri alanındaki mevzuata hâkim olur ve bu bilgileri pratik durumlara uygular ve yorumlar. 
  2. İnsan hakları, sosyal ve ekonomik haklar ve toplumsal adaletle ilgili kuramsal ve pratik donanıma sahip olur.
  3. Çalışma yaşamı konularında ulusal ve uluslararası düzlemdeki sorunların farkında olur ve bu sorunlar hakkında nicel ve nitel verileri kullanarak araştırmalar yapabilir, sebep-sonuç ilişkilerini analiz edebilir ve değerlendirebilir. 
  4. Eleştirel düşünme becerisine sahip olur; olaylar ve olgular hakkında sorgulama sınıflandırma, karşılaştırma ve analiz yapabilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
  5. Ekonomi, maliye, kamu yönetimi ve işletme öğreti alanları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilir, kullanabilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir. 
  6. Türkçeyi doğru ve etkili bir biçimde konuşabilir-yazabilir, metinleri kavrama ve yorumlama becerisine sahip olur, fikirlerini ortaya koyarak, farklı fikirler üzerinde tartışabilir, eleştiri yapabilir ve ikna etme yeteneğine sahip olur. 
  7. Bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişimde Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanabilir. 
  8. Temel bilgi teknolojilerini kullanabilir ve bu konudaki gelişmeleri takip ederek daha ileri düzey bilgi ve beceri ihtiyacını tanımlayıp geliştirebilir. 
  9. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere duyarlıdır.

 

Yönetim
Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ tel: 0(242) 310 1859
Bölüm Başkan Yardımcıları  
Dr. Öğr. Üyesi. Nihat  Seyhun  ALP

Dr. Öğr. Üyesi. Ayten YAĞMUR

tel: 0(242) 310  1833

tel: 0(242) 310 6403

Bölüm Sekreteri  
Yadigar AYTAÇ tel: 0(242) 310 6410

 

Bölüm Danışma Kurulu

Neşe Önder Yaşar (Sosyal Güvenlik Denetmeni)

Mustafa Akgül ( Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı)

Tolga Yılmaz (Regnum Carya Golf&Spa Genel Müdürü)

Eklenme tarihi :15.11.2022 15:20:38
Son güncelleme : 27.11.2023 22:49:08