Hakkımızda

Bölümün İlgi Alanı ve Amaçları

Her öğreti alanının akademik işlevleri, tanımlanmış bir toplumsal gereksinme ile ilişkilidir. ÇE-Eİ disiplininin varlık nedenini oluşturan toplumsal gereksinme, sosyal sorunları kontrol altına almak üzere, sosyal risklerin ve sosyal sorunların belirlenmesi, incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Bölümün öznesi çalışma yaşamındaki insan ve özel olarak ücretli çalışanlardır. Ücretli çalışanların aileleri ile birlikte, yurttaş, seçmen ve tüketici olarak toplumun geniş çoğunluğunu oluşturduğu dikkate alındığında, bölümün ilgi alanına giren sorunların toplumsal ve akademik önemi açıklık kazanır. Bu özne belirlemesine bağlı olarak, ÇE-Eİ disiplininin inceleme alanlarının başında istihdam ve işsizlik, çalışma ortamı ve koşulları, iş güvenliği-çalışan sağlığı, ücretler, verimlilik, sendikalar, yoksulluk, gelir dağılımı sorunları, çalışma yaşamını ilgilendiren mevzuat ve başta eğitim, sağlık, sosyal güvenlik olmak üzere sosyal haklar gelir. Emek piyasasına girişte karşılaşılan güçlükler, özellikle bu piyasaya yeni girecek gençlerin mesleğe ve işe doğru yönlendirilmesi, insan kaynağının korunması, yerinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ve çalışanların piyasadan geçici veya sürekli ayrılma aşamasındaki sosyal amaçlı düzenlemeler, bölümün birincil ilgi alanındadır. Kadın, çocuk ve engelli çalışanların özel profillerinden kaynaklanan sorunlar ve gereksinmeler de, öğreti alanının kapsamı içindedir.

Küreselleşme ile ortaya çıkan hızlı, çok boyutlu ve köklü sosyo- ekonomik değişim ve dönüşüm, bu süreçte ağırlaşan eski sosyal sorunlar ve gündeme gelen yeni sosyal sorunlar, öğreti alanımızda gerek bilgi üretiminin gerekse uzman insan gücü yetiştirmenin önemini artırmıştır.

Bölümde Verilen Eğitimin İçeriği

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, öncelikle çalışma yaşamını ve ilişkilerini, sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinin sağladığı bilgi birikiminden de yararlanarak, bölüme özgü amaç sistemleri çerçevesinde incelemektedir. Buna bağlı olarak da programda bu doğrultuda eğitim- öğretim ve uzmanlık bilgisi verilmektedir.

Eğitim programlarının ilk iki yılında ağırlıkla, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin diğer bölümlerinde de verilen, sosyal bilimler alanının genel ve ortak dersleri yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılların müfredat programlarında ise, sosyal politika tarihi, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikaların ekonomik ve toplumsal işlevleri ve tarihi, iş hukuku ve sosyal güvenlik, sivil toplum örgütlerinin yapısı ve işlevleri, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut politikaları, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, uluslararası sosyal politika gibi uzmanlık alanına özgü dersler yer almaktadır. Ayrıca, bu bölüm, sosyoloji ve hukukun analitik yöntemlerini kullanarak çalışma yaşamı, sosyal güvenlik, sendikacılık ve toplu pazarlık alanlarında araştırma ve öğretim üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Yönetim
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ tel: 0(242) 310 6410
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI tel: 0(242) 310 1852
Bölüm Sekreteri
Eda DURSUN tel: 0(242) 310 6410

ÇE-Eİ bölüm tanıtım sunumu 2018

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 6410
Tel: 0 242 310 1833